INFER WAY logo BAREVNz rastr JPG

ENERGY of ARCHITECTURE

   Architektura leží svým charakterem na pomezí technických disciplín a umění. Je často nazývána vrcholným dílem stavitelství. Možná právě pro svou nejednoznačnost, neuchopitelnost a přitom všudy přítomnost je tak provokující, žádaná a nezbytná. Je možné říci, že v posledních třiceti letech se pod vlivem společenských a ekonomických změn v Česku značně zvýšila poptávka po kvalitní architektuře. Postupně se dostává prostor pro architektonické navrhování nejen staveb, ale také veřejných částí měst a konečně také interiérů.  Je to snad ten nejlepší doklad ekonomické prosperity a celospolečenského růstu.

  Autorizovaná architektka Martina Peřinková se po řadu let věnuje právě navrhování budov, veřejných prostranství a realizaci interiérů.  Tato komplexní práce je v rámci architektonického ateliéru INFER WAY, jehož je jednatelkou, považována za nutný přístup práce architekta k jeho úkolům. Filozofie této činnosti je především v hledání podstaty prostoru, konstrukce a materiálu. Spolu s tím je pak značný prostor věnován dialogu se zadavatelem projektu, protože uživatelská příznivost výsledku práce by měla být jedním ze základních cílů architektonického navrhování. Soulad, vyváženost a jistá míra pokory je autorkou projektů považována za nezbytné aspekty kvalitní architektury. Přesto, anebo právě proto architektka věří, že její práce, tak jak ji prezentuje tato výstava, je nositelem životadárné energie.   Architecture by its character lies on the boundary between technical disciplines and art. It is often called the top of the construction. Perhaps because of its ambiguity, ungripability, and yet omnipresence is so provocative, desirable and necessary. It is possible to say that in the last thirty years, under the influence of social and economic changes in the Czech Republic, the demand for high-quality architecture has increased considerably. Gradually, there is space for architectural design not only of buildings, but also of public parts of cities and finally of interiors. It is perhaps the best proof of economic prosperity and social growth.

   Authorized architect Martina Peřinková has been designing buildings, public spaces and interior design for many years. This comprehensive work is considered as a necessary access to the work of the architect within the framework of the INFER WAY architectural studio of which Martina Peřinková is an executive head. The philosophy of this activity is above all the search for the essence of space, construction and material. Together with this, considerable space is devoted to dialogue with the project promoter, because the favorability for user of the outcome of the work should be one of the basic goals of architectural design. Consistency, balance, and a certain degree of humility are by the author of the projects considered as essential aspects of high-quality architecture. Yet, or just because of this, the architect believes that her work, as presented by this exhibition, is the carrier of life-saving energy.

Galerie:

ENERGY of ARCHITECTURE